Erowid
 
 
Plants - Drugs Mind - Spirit Freedom - Law Arts - Culture Library  
Erowid's Big Chart Index
CHEMICALS
MainPage Basics Images Law Dose Experiences FAQ Effects Chemistry Testing Health History Spiritual Cultivation Books Journals Writings Media
14b O  O O     O         
1p-lsd   O               
1p_lsd   O               
25b-nboh   O               
2_aminoindan O O O O            O  
2cb O O O O O  O O O O  O    O  
2cb_fly O  O     O          
2cc O  O O O   O O         
2cc_nbome O  O O O   O          
2cd O  O O O   O O         
2ce O  O O O   O          
2ci O O O O O    O O        
2ci_nbome O  O O O   O          
2cp O  O O O   O          
2ct2 O O O O O    O O  O      
2ct21 O  O O     O O        
2ct4 O  O O              
2ct7 O O O O O   O O O  O      
3-meo-pcp O  O O O   O          
3cp O   O              
4_acetoxy_det O  O O O             
4_acetoxy_dipt O  O O O    O         
4_acetoxy_dmt O O O  O   O          
4_acetoxy_mipt O  O O     O         
4_fluoroamphetamine O  O O              
4_fluoromethcathinone O   O O   O O         
4_ho_dipt O  O O O    O         
4_ho_met O  O O O   O          
4_ho_mipt O  O O O    O         
4_ho_mpt O   O     O         
4_methylaminorex O O O O O  O  O   O    O  
4_methylethcathinone O  O O O   O          
4_methylmethcathinone O O O O O   O O  O       
4meo_pcp O  O O O   O O         
4mta O O  O     O       O  
5-mapb O  O O O   O O O        
5_it O   O     O         
5meo_amt O O O O O   O O  O       
5meo_dalt O  O O O             
5meo_dipt O O O O O   O O O  O      
5meo_dmt O O O O O   O O O O O      
5meo_mipt O O O O O   O O         
6_apb O  O O O   O          
a-pvp O   O     O   O      
absinthe O O O O   O  O   O    O O 
acetylfentanyl O   O              
adrenochrome O O O O  O            
aet O  O O O    O       O  
alcohol O  O O    O O O O O      O
amphetamines O O O O    O O O O O    O  O
amt O O O O O   O O O  O    O  
ayahuasca O O O O    O O  O O    O O 
barbiturates O  O O     O O  O      
bk_mbdb O  O O              
bk_mdea O  O               
bromo_dragonfly O  O O O   O          
bufotenin O  O O     O       O  
bz O O   O   O O   O      
bzp O O O O     O         
caffeine O O O O O  O O O O O O    O  O
cannabinoids O  O               
capsaicin O  O O     O         
carbogen O O          O      
cathinone O  O O  O   O       O  
chloroform O  O         O      
chocolate O  O O     O   O      
cocaine O O O O    O  O  O    O  O
desomorphine O O  O     O         
det O  O O O    O         
dipt O  O O O    O         
dmt O O O O O   O O O  O  O  O O 
dob O  O O O   O O   O    O  
doc O  O O O             
doi O  O O      O        
dom O  O O O    O   O    O  
dpt O  O O O    O O      O  
dxm O O O O O   O O O O O    O  
ephedrine O  O O O    O         O
ether O O O      O   O      
ethylcathinone O   O O   O O         
ethylene O  O               
ethylhexedrone   O               
ethylphenidate O  O O O    O         
gamma_butyrolactone    O              
ghb O O O O O  O O O O O O  O  O  O
ghv O     O   O       O  
harmala O  O O  O          O  
heroin O O O O O  O  O O  O    O  O
hypocretin O                 
iap O  O O              
ibogaine O O O O   O  O O  O    O O O
inhalants O  O       O  O    O  
ketamine O O O O O  O O O O O O    O O 
lsa O O O O O   O O O O     O  
lsd O O O O O  O O O O O O    O O O
lsz O  O O O   O          
maois O               O  
mbdb O O O O     O       O  
mcpp O  O O              
mda O  O O O   O    O      
mdai O  O O O    O   O      
mde O  O O O           O  
mdma O O O O O  O O O O O O    O O O
mdpr O  O   O            
mdpv O  O O O   O O O        
mescaline O O O O O    O O  O    O  
met O  O O O   O O         
meth O O O O O  O O O O  O    O O O
methadone O  O O      O        
methaqualone O O O O O   O O O  O      
methiopropamine O  O O O   O O         
methoxetamine O  O O O   O O         
methoxphenidine O  O O O   O O   O      
methylone O  O O O   O O   O    O  
mipt O  O O              
mptp O                 
myristicin   O               
n_mob_5_apb   O               
nbome O  O O O   O          
nicotine O O  O O    O O  O      
nitrites   O               
nitrous O O O O    O O O O O    O  O
opiates O  O O   O  O O  O     O 
opioids O                 
opium O  O               
pcp O O O O O   O  O  O    O  
petroleum_ether O     O            
piperazines O O O O     O       O  
pma O  O O O   O O  O O    O  O
pmma O  O O  O   O         
psilocybin O  O O O    O   O      
salvinorin_b_ethoxymethyl_ether O O                
scopolamine O  O O              
spice_product O  O O              
ssris O O O               
tfmpp O O O O              
tma2 O O O O O             
tryptamine   O               
u-47700 O   O              
xenon O     O            
PLANTS
MainPage Basics Images Law Dose Experiences FAQ Effects Chemistry Testing Health History Spiritual Cultivation Books Journals Writings Media
acacia O  O O              
amanitas O O O O O   O O   O    O O 
anadenanthera O  O O              
arundo_donax O  O O              
banisteriopsis O  O O              O
belladonna O  O O              
betel O  O O    O O         
bluelily O  O               
brugmansia O  O O          O    
brunfelsia O  O O              
cacahuaxochitl O  O O              
cacao O  O O              
cacti O  O O     O   O  O    
calea_zacatechichi O  O O              
cannabis O O O O O  O O O O O O  O  O O O
capsicum O                 
cestrum O  O               
coca O  O O     O O  O    O  
coffee O  O O        O      
coleus O   O              
d_illinoensis O  O O  O            
datura O O O O O  O O O  O O  O  O  
desfontainia O  O               
diplopterys O  O O              
ephedra O  O O              
ergot O  O O        O  O  O  
guarana O   O              
hbw O  O O O   O    O  O    
henbane O  O O              
iboga O O O O              
justicia O  O O            O  
kanna O  O O              
kava O  O O     O       O  
khat O O O O        O      
kratom O O O O O   O O  O   O  O  
lactuca O  O O              
lagochilus O  O O              
leonotis_leonurus O  O O              
lotus O  O O            O  
mandrake O  O O              
mescal O  O               
mimosa O  O O              
morning_glory O O O O O  O  O   O  O  O  
mucuna_pruriens O  O O              
mushrooms O O O O O  O O O O  O O O  O  O
nutmeg O O O O   O  O   O    O  
ololiuqui O  O O              
passionflower O  O O            O  
peyote O O O O O  O O O   O  O  O  O
phalaris O  O O   O         O  
pituri O  O O              
poppy O  O O      O    O    
psychotria O  O O          O    
sakae_naa O  O   O            
salvia O O O O O  O O O O  O  O  O  
silene_capensis   O               
sinicuichi O  O O  O O       O    
solandra O  O               
stipa O  O O            O  
syrian_rue O O O O O   O O         
tabernaemontana O  O               
tea O  O         O      
tobacco O  O O     O   O    O  O
virola O  O O            O  
voacanga_africana O  O               
wormwood O O O      O   O    O  
yerba_mate O  O  O    O   O      
yohimbe O  O O              
HERBS
MainPage Basics Images Law Dose Experiences FAQ Effects Chemistry Testing Health History Spiritual Cultivation Books Journals Writings Media
albizia O  O             O  
aloes O  O O              
anise O O  O              
arrowroot O   O              
black_cohosh O  O O  O            
black_currant O   O              
borage O  O O              
bryonia O  O O              
calamus O  O O              
calendula O  O O              
caraway O  O O              
catnip O  O O              
chamomile O  O O              
cloves O  O O              
comfrey O  O O              
damiana O  O O              
echinacea O  O O              
erythrina O                 
eucalyptus O  O O              
eyebright O  O O              
feverfew O  O O              
foxglove O  O O              
galangal O  O O              
garlic O  O O  O            
ginger O  O O              
ginseng O  O O              
hemlock O   O              
hops O  O O        O      
horse_chestnut O   O              
hydrangea O  O O              
jojoba O  O O              
lavender O  O O              
lemon_balm O  O O              
licorice O   O              
milk_thistle O  O O  O            
mint O  O O              
miracle_berry O O                
mugwort O  O O              
mulberry O   O  O            
nightshade O  O O              
nootka_lupine O  O O  O            
pennyroyal O  O O              
periwinkle O  O O       O       
sage O  O O              
sjwort O  O O              
uvaursi O  O O              
valerian O  O O              
vervain O   O              
yarrow O  O O              
PHARMS
MainPage Basics Images Law Dose Experiences FAQ Effects Chemistry Testing Health History Spiritual Cultivation Books Journals Writings Media
acetaminophen O   O              
alprazolam O O O O   O  O  O       
amineptine O  O O              
amitriptyline O  O O              
aspirin   O               
atomoxetine O  O               
baclofen O  O O     O         
benzodiazepine O                 
bromazepam O  O O              
buprenorphine O  O O      O        
bupropion O O O O     O         
carisoprodol O  O O     O         
chloral_hydrate O O O O              
chlordiazepoxide O  O O              
chlorpromazine O  O O  O            
citalopram O  O O              
clonazepam O  O O              
clonidine O  O O              
codeine O  O O   O  O         
cyclizine O   O              
cyclobenzaprine O  O O              
diazepam O  O O     O O        
dihydrocodeine O  O O      O        
dimenhydrinate O  O O   O    O     O  
diphenhydramine O  O O O   O  O        
dronabinol O  O O              
ethchlorvynol O   O              
etizolam O  O O              
fentanyl O  O O O             
flunitrazepam O O O O      O  O      O
fluoxetine O  O O     O         
flurazepam O  O O              
gabapentin O  O O              
hydrocodone O  O O O   O O O O       
hydromorphone O  O O      O        
loperamide O  O O              
lorazepam O  O O              
lorcaserin O   O              
meclizine O  O O              
memantine O  O               
meperidine O  O O              
metaxalone O                 
methylphenidate O  O O      O O       
midazolam   O O              
mirtazapine O   O              
moclobemide O  O               
morphine O  O O        O      
naloxone O  O O              
naltrexone O  O O              
nimetazepam O                 
olanzapine O O O O O   O O O        
oxycodone O O O O O   O O O O O      
oxymorphone O  O O              
oxytocin O  O               
paroxetine O  O O              
phenazepam    O              
pregabalin O   O              
promethazine O  O O              
propofol O   O              
propranolol O                 
propylhexedrine O  O O              
quetiapine O  O O              
risperidone O  O O              
sertraline O O O O              
sildenafil O O O O    O          
steroids O  O O        O      
sumatriptan O  O O              
temazepam O  O O              
tiagabine O   O              
tiletamine O                 
tramadol O  O O O   O   O       
trazodone O  O O              
triazolam O  O O              
venlafaxine O O O O O   O O O        
zolpidem O  O O              
zopiclone O  O               
SMARTS
MainPage Basics Images Law Dose Experiences FAQ Effects Chemistry Testing Health History Spiritual Cultivation Books Journals Writings Media
adrafinil O  O O     O  O     O  
aniracetam O O O      O       O  
dhea O O                
dmae O O O      O         
fipexide O  O      O         
gaba O  O               
gerovital O                 
ginkgo O  O O              
herbal-e O                 
human_growth_hormone O                 
hydergine O O                
meclofenoxate O  O      O         
melatonin O  O O              
modafinil O  O O    O O       O  
oxiracetam O  O      O         
phenibut O O O O     O         
phenytoin O  O      O         
piracetam O  O O   O  O         
pramiracetam O  O      O         
selegiline O O O O     O       O  
tryptophan O O O O  O   O         
vasopressin O O O O  O   O       O  
vinpocetine O  O      O         
vitamins O                 
ANIMALS
MainPage Basics Images Law Dose Experiences FAQ Effects Chemistry Testing Health History Spiritual Cultivation Books Journals Writings Media
bee O                 
blackwidow O  O   O            
frogs O                 
phyllomedusa O  O               
toads O  O O            O