Erowid
 
 
Plants - Drugs Mind - Spirit Freedom - Law Arts - Culture Library  
Erowid References Database
Holsten F. 
“Flashbacks - Senreaksjoner Etter Bruk Av LSD Of Cannabis Hos 78 Stoffbrukere”. 
T. norske Laegeforen.. 1974;94:2070-2077.
Abstract
I lopet-av de siste Irene Liar det kommet en mengde rapporter fra USA og Andre vestlige land am senvirk - ninger ved bruk av stoffer som LSD og cannabis. Det er viktig a; den norske legestand hordes fortlopende underretret om en tilsvarende utvikling i Norge. Vi her enna fa sikre holdepuntter- for hvilke konsekvenser bruk av de nyere narkotiske stoffene ken ha mcg lengre sikt. Dette er den forste kasuistiske meddelelse om senvirk - ninger og psyPoseutvikling hos brukere av LSD og cannabis i Norge. Ved Neevengarden sykehus her man siden 1971 dre - vet et strukturert behandlingsopplegg for unge stoff - misbrukere (18). H0sten-1972 ble jeg oppmerksom p at noen pasienter kunne berette om til dels shremmende hallusinatoriske angstopplevelser av samme natur som selve LSD-opplevelsen, noen opptil maneder ester siste stoffinotagelse. Jeg vil i denne artikkelen soke belyse de viktigste resultater fra- en systematisk giennomgaelse av alle pasienter behandlet ved ungdomsprosJektet, Nee - vengarden sykehus i 1973. Inuledningsvis vil jeg kort ga igjennom utbredelsen av disse stoffene, stoffet LSD, dets farmakologi, virkninger og bivirkninger.
Notes # : Also pp. 2069, 2097
Comments and Responses to this Article
#
Submit Comment
[ Cite HTML ]